Skip to main content
Wydawnictwo

Zasady publikowania manuskryptów naukowych

By 26 czerwca, 202326 września, 2023Brak komentarzy

Standardy etyczne publikacji

 1. Wydawnictwo Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK) dba o utrzymanie najwyższych standardów etycznych swoich publikacji. Teksty przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania standardów etycznych i przydatności dla nauki.
 2. Wydawnictwo ISKK zapewnia miejsce wymiany informacji naukowych dla wszystkich naukowców związanych z dziedziną nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk teologicznych. Dyrektor ISKK odpowiada m.in. za zapobieganie błędom w publikowaniu. Nieetyczne zachowanie jest niedopuszczalne, a Wydawnictwo nie toleruje plagiatu w żadnej formie.
 3. Wydawnictwo ISKK stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).
 4. W czasie procesu wydawniczego autor jest zobowiązany przekazać wydawnictwu i podać na stronie redakcyjnej informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu publikacji autorstwa osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej jako autor i/lub współautorzy.
 5. W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie wkład autorski. Jeśli wkład ten nie zostanie formalnie określony, Wydawnictwo przyjmuje równy procentowo wkład w autorstwo publikacji naukowej.
 6. Nie należy podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship).
 7. Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu Narodowego Centrum Nauki lub innej instytucji publicznej, autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej tę informację wraz z numerem grantu. Ponadto, autor jest zobowiązany do ujawnienia źródła wsparcia finansowego, jeżeli wsparcie to zostało faktycznie wykorzystane w celu osiągnięcia wyników pracy naukowej.
 8. Odpowiedzialność za podanie zgodnych z prawdą informacji, o których mowa w pkt 4–6, spoczywa na autorze, redaktorze naukowym monografii lub autorze rozdziału w monografii.
 9. Wydawnictwo w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z procedurą postępowania można zapoznać się na stronie internetowej: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf
 10. Autorzy przedstawiają wyniki badań o maksymalnej możliwej dokładności i obiektywności. Wszelkie oszukańcze lub świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne. Manuskrypt naukowy powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym zapoznanie się z osiągniętymi wynikami. powielenie pracy.
 11. Autorzy muszą upewnić się, że ich manuskrypt (lub główne jego części) są całkowicie oryginalne. Autorzy nie mogą publikować nadesłanego manuskryptu ani jego części w formie, treści i zakresie w innych postępowaniach do czasu podjęcia przez Wydawnictwo decyzji o publikacji lub decyzji o odrzuceniu proponowanego manuskryptu.
 12. Jeśli autor odkryje znaczący błąd lub niedokładność w swoim własnym manuskrypcie, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora naukowego lub/i redaktora Wydawnictwa i współpraca w celu wycofania lub poprawienia tekstu przeznaczonego do publikacji.

Tryb i zasady procedury redakcji wydawniczej (w tym recenzowania)

 1. Decyzje dotyczące przyjęcia manuskryptu do redakcji wydawniczej i publikacji podejmuje zespół składający się z co najmniej dwóch redaktorów, należących do Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa. Wydawnictwo może przyjąć manuskrypt do dalszych prac redakcyjnych, odrzucić go lub odesłać w celu wprowadzenia zmian.
 2. W przypadku zatwierdzenia manuskryptu do dalszych prac redakcyjnych Wydawnictwo rozpoczyna proces recenzowania, oparty na regule double blind review.
 3. Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliacji autora publikacji lub/i redaktora naukowego monografii zbiorowej.
 4. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, jeśli zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem, co potwierdza pisemnie przez złożenie stosownego oświadczenia [plik do pobrania].
 5. Autor ma prawo wskazać potencjalnych recenzentów, w przypadku których zachodzi uzasadniony konflikt interesów.
 6. Wykonanie recenzji następuje na dostarczonym przez Wydawnictwo formularzu [plik do pobrania].
 7. Każdorazowo Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa wybiera dwóch niezależnych recenzentów, spośród ekspertów w danych dziedzinach nauk, którym przesyła manuskrypt do recenzji naukowej. Nazwiska recenzentów nie są znane autorom manuskryptu(tów). Nazwiska autorów manuskryptów lub/i nazwisko redaktora naukowego publikacji nie są znane recenzentom.
 8. Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa.
 9. Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo, a imiona i nazwiska recenzentów, zgodnie z praktyką wydawniczą, umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.
 10. Wydawnictwo zapewnia, że bierze pod uwagę wszystkie możliwe konflikty interesów, które może mieć recenzent. Recenzenci muszą odrzucić przygotowanie recenzji dla manuskryptów w przypadku wystąpienia konfliktu interesów.
 11. Wydawnictwo zapewnia, że ​​każdy otrzymany manuskrypt jest oceniany na podstawie jego intelektualnej treści bez względu na płeć autorów, ich rasę, religię, obywatelstwo itp. Żaden z redaktorów i innych pracowników Wydawnictwa nie może wykorzystywać niepublikowanych materiałów, ujawnionych w nadesłanym manuskrypcie do własnych potrzeb bez uprzedniej pisemnej zgody autora(ów).
 12. Wszystkie informacje lub pomysły uzyskane w wyniku redakcji wydawniczej i procedury recenzowania muszą być poufne i nie mogą służyć osobistej korzyści.
 13. Recenzje muszą być obiektywne. Osobista krytyka autora jest niewłaściwa. Recenzenci muszą jasno wyrazić swoje poglądy, popierając je argumentami. Jeśli recenzent uważa, że ​​nie jest w stanie dokonać przeglądu badań zgłoszonych w manuskrypcie w ramach wyznaczonych wytycznych lub w określonym czasie (4 tygodnie), musi powiadomić Wydawnictwo, aby praca dokładna i terminowa została zapewniona.

Podstawą prawną dla powyższych regulacji są:

a) Art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)

b) § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2152)

c) Wydawnictwo w procedurze publikacyjnej realizuje przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.iskk.pl/kontakt-iskk/rodo