Skip to main content
static-image-document
15 grudnia, 2023

Annuarium statisticum ecclesiae in polonia ad 2020 | dane za rok 2018


    W. Sadłoń, L. Organek, (oprac.) „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020”, Warszawa 2020.