Kościoły i cmentarze


Podaj lokalizację

Home Aktualności I spotkanie seminarium edukacji religijnej

I spotkanie seminarium edukacji religijnej

W Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego 9 marca 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie seminarium badawczego poświęconego edukacji religijnej w Polsce. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych z kilku ośrodków naukowych w kraju.

 

SEMINARIUM BADAWCZE „EDUKACJA RELIGIJNA W POLSCE”

- notatka ze spotkania -

Pierwsze spotkanie seminarium odbyło się w dnia 9 marca 2015 r. w bibliotece Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Wzięli w nim udział:

Ks. dr

Rafał

Bednarczyk

(UKSW, teolog katechetyk)

Mgr

Krzysztof

Bulkowski

(UW, IBE, socjolog)

Dr

Jarosław

Horowski

(UMK, pedagog)

Prof.

Krzysztof

Koseła

(UW, socjolog)

Ks. prof.

Bronisław

Mierzwiński

(emer. KUL i UKSW, teolog)

Ks. prof.

Kazimierz

Misiaszek

(UKSW, teolog katechetyk)

Mgr

Sławomir

Nowotny

(Paideia, socjolog)

Dr

Aneta

Rayzacher-Majewska

(UKSW, teolog katechetyk)

Dr hab.

Jan

Rutkowski

(UW, pedagog, filozof edukacji)

Ks. prof.

Piotr

Tomasik

(UKSW, teolog katechetyk)

Dr

Mateusz

Tutak

(UKSW, socjolog, teolog)

Ponadto swój udział w seminarium potwierdzili: prof. dr hab. Mirosława Grabowska, prof. dr hab. Kazimierz Korab, ks. prof. dr hab. Janusz Mariański oraz prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz.

Spotkaniu przewodniczył ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK (teolog, socjolog). Dyskusję poprzedziła krótka autoprezentacja uczestników ze wskazaniem własnych zainteresowań w odniesieniu do tematyki seminarium. Ks dr Wojciech Sadłoń zarysował główne założenia seminarium – źródła inspiracji, proponowany sposób funkcjonowania i zakładany cel: wypracowanie podstaw teoretycznych dla przyszłych projektów badawczych.

Przebieg dyskusji potwierdził przekonanie organizatorów seminarium, że dokonujące się w okresie ostatniego ćwierćwiecza w Polsce przemiany w dziedzinie przekazu wiary nie stały się dotychczas przedmiotem systematycznej refleksji polskiej socjologii. W odniesieniu do dziedziny edukacji religijnej – której wielodyscyplinarne badania są bardzo rozwinięte na świecie – uczestnicy dyskusji wskazali wstępnie następujące problemy i obszary, warte rozważenia w planach badawczych ISKK:

 1. Zakładane a realizowane cele edukacji religijnej [ER] – przyjmowane cele ER wśród katechetów, rodziców, proboszczów itp. Jaka jest zależność pomiędzy postulowanymi a realizowanymi celami ER?
 2. Powiązanie ER i kapitału kulturowego: w sensie inwestycji w człowieka (związki ogólnego wykształcenia i ER) Czy ER postrzegana jest jako istotny element z punktu widzenia wykształcenia/kariery?
 3. ER a czynniki powstawania kontrkultur/subkultur. Czy religia staje się punktem odniesienia młodzieży w ich buncie przeciw dominującej kulturze?
 4. Wychowawcze postawy rodziców a przekaz wiary. Jakie są strategie przekazu wiary w rodzinach?
 5. Typ ER a typ religijności. Czy istnieje zależność pomiędzy dominacją katechezy dzieci/nauczania religii w szkole w Polsce a typem religijności?
 6. Międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa „ruchliwość religijna”. Jakie są trajektorie „religijnych biografii” Polaków, poczynając od przekazu/odkrywania wiary?
 7. Zjawisko konwersji. Jaki ma zakres, jakie są kierunki przepływów i motywacje konwertytów?
 8. ER w ruchach religijnych. Na czym polega specyfika i skuteczność oddziaływania edukacyjnego ruchów religijnych?
 9. ER a postawy i decyzje życiowe. Czy ER kształtuje postawy, strategie, decyzje i style życia?
 10. ER a społeczeństwo obywatelskie. Czy ER kształtuje postawy obywatelskie?
 11. ER a nauczanie etyczne. Jaki jest związek pomiędzy ER a wychowaniem?
 12. Przedmioty humanistyczne a miejsce religii w szkole. Czy nauczanie religii w szkole wiąże się z marginalizacją przedmiotów humanistycznych?
 13. Rola inteligencji katolickiej w systemie ER we współczesnej Polsce. Jaki status mają katecheci w polskim systemie edukacji? Jakie są mechanizmy rekrutacji do zawodu katechety (świeckiego)? Jak na ER oddziałują teologowie?

Na kolejnych posiedzeniach seminarium te wstępne propozycje zostaną poddane bardziej systematycznej analizie. W pierwszej jednak kolejności – na drugim posiedzeniu (które odbędzie się 13 kwietnia 2015 r.) – podjęta zostanie próba uporządkowania pola semantycznego rozważanej problematyki i sprecyzowania języka, umożliwiającego dalszą dyskusję przedmiotową.

 

Notatkę sporządził S. Nowotny.

Warszawa 25.03.2015 r.